این شرکت از عشـــق و قدردانی از فرهنگ ایرانی و اسلامی و شیوه زندگی و آیین های آن متولد شد. ما فضــــای داخلی ایجاد مـــــــــی کنیم که به دنبال هیجان و بیدار کـــــــــردن حواس با احســــاسات آرامش، هماهنگی و ارتباط با محیط است. فضاهای عالی و جاودانه پر از زیبایی به هویتی اصیل

خورشید دیوارهای سـنگی را
روشن می کند. نســــــــــــــیم
گــرمــی تو را فــرا مــی گیــرد.
وارد شادی خانه خود شوید.

طراحی پلان پروژه یاس

01

Yas Project Plan

طراحی پلان پروژه بهاران

02

Baharan Project Plan

طراحی پلان پروژه نیلوفر

03

Niloofar Project Plan

طراحی پلان پروژه یاس

04

Yas Project Plan

طراحی پلان پروژه بهاران

05

Baharan Project Plan

طراحی پلان پروژه نیلوفر

06

NiloofarProject Plan

تیم اســـتثنایی ما خدمات با کیفیت قابل اعتمادی را هم در ســـــطح ملی و هم در ســـــطح بین المللی ارائه می دهد. طبیعت، معماری، طراحی، خود زیبایی و هنر معاصـــر، الهام بخش ما هســــتند و با این حال، چیزی که بیش از همه به ما الهام می دهد، این است که باکسانی که در خانه های ما زندگی می کنند، آشنا شویم و خواسته های فیزیکی و عاطفی آن ها را به فضای داخلی سفارشی تبدیل کنیم.

مـــــا بـــــــه هـــر جـــــایــی کــــــــه شـــــــــما نیاز دارید می رویم. تا مکانـــــــــی که رویای آن را دارید برایتان شــــــــــــــــــــــــکل دهیم.

Call Now Button