پروژه های بازسازی

Rebuilding projects

منزل اکبری

Akbari's house

نوع ساختمان : آپارتمان مسکونی

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای اکبری

متراژ واحد: 60 مترمربع

تاریخ تحویل پروژه : مهر 1397

موقعیت پروژه : تهران، ستارخان

دسته بندی : بازسازی شده

اجرا : شرکت فیامین سازه سوشیانت

منزل رمضانی

Ramazani's house

نوع ساختمان : آپارتمان مسکونی

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای رمضانی

متراژ واحد: 68 مترمربع

تاریخ تحویل پروژه : اردیبهشت 1397

موقعیت پروژه : تهران، ستارخان

دسته بندی : بازسازی شده

اجرا : شرکت فیامین سازه سوشیانت

منزل زادمهر

Zadmehr's home

نوع ساختمان : آپارتمان مسکونی

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : سرکارخانم زادمهر

متراژ واحد: 78 مترمربع

تاریخ تحویل پروژه : مهر 1396

موقعیت پروژه : تهران، ستارخان

دسته بندی : بازسازی شده

اجرا : شرکت فیامین سازه سوشیانت

منزل شهسواری

Shahsavari's house

نوع ساختمان : آپارتمان مسکونی

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای شهسواری

متراژ واحد: 85 مترمربع

تاریخ تحویل پروژه : اسفند 1396

موقعیت پروژه : تهران، ستارخان

دسته بندی : بازسازی شده

اجرا : شرکت فیامین سازه سوشیانت

منزل مهدوی نژاد

Mahdovinejad's house

نوع ساختمان : آپارتمان مسکونی

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : سرکار خانم مهدوی نژاد

متراژ واحد: 75 مترمربع

تاریخ تحویل پروژه : آذر 1397

موقعیت پروژه : تهران، ستارخان

دسته بندی : بازسازی شده

اجرا : شرکت فیامین سازه سوشیانت

منزل هراتی

Harati's house

نوع ساختمان : ویلایی

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای هراتی

متراژ واحد: 95 مترمربع

تاریخ تحویل پروژه : تیر 1397

موقعیت پروژه : تهران، افسریه

دسته بندی : بازسازی شده

اجرا : شرکت فیامین سازه سوشیانت

بازسازی دفتر شرکت فیامین سازه

Rebuilding of the office of Fayamin Sazeh Company

نوع ساختمان : آپارتمان اداری

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : شرکت فیامین سازه سوشیانت

متراژ واحد: 155 مترمربع

تاریخ تحویل پروژه : آبان 1401

موقعیت پروژه : تهران، ستارخان

دسته بندی : بازسازی شده

طراحی و اجرا : شرکت فیامین سازه سوشیانت

Call Now Button