پروژه های ساخت (آپارتمان )

Construction projects(Apartment)

Apartment

ALL

پروژه 5 واحدی آدنا

Adena 5 unit project

نوع ساختمان : آپارتمان مسکونی

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای اسدی

زیربنای ساختمان (تمام طبقات) : 540 مترمربع

مساحت زمین : 250 متر مربع

تاریخ تحویل پروژه : فروردین 1399

موقعیت پروژه : تهران، ستارخان

دسته بندی : ساخته شده

اجرا : شرکت فیامین سازه سوشیانت

پروژه 5 واحدی تابش

Tabesh 5 unit project

نوع ساختمان : آپارتمان مسکونی

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای پاکرو

زیربنای ساختمان (تمام طبقات) : 590 مترمربع

مساحت زمین : 275 متر مربع

تاریخ تحویل پروژه : خرداد 1399

موقعیت پروژه : تهران، ستارخان

دسته بندی : ساخته شده

اجرا : شرکت فیامین سازه سوشیانت

پروژه 12 واحدی پارلا

Parla 12 units project

نوع ساختمان : آپارتمان مسکونی

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای خوبی

زیربنای ساختمان (تمام طبقات) : 1260 مترمربع

مساحت زمین : 300 متر مربع

تاریخ تحویل پروژه : مرداد 1398

موقعیت پروژه : تهران، ستارخان

دسته بندی : ساخته شده

اجرا : شرکت فیامین سازه سوشیانت

پروژه 8 واحدی پگاه

Pegah 8 unit project

نوع ساختمان : آپارتمان مسکونی

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای صفری

زیربنای ساختمان (تمام طبقات) : 970 مترمربع

مساحت زمین : 280 متر مربع

تاریخ تحویل پروژه : بهمن 1398

موقعیت پروژه : تهران، همایون شهر

دسته بندی : ساخته شده

اجرا : شرکت فیامین سازه سوشیانت

پروژه 20 واحدی برنا

Borna 20 unit project

نوع ساختمان : آپارتمان مسکونی

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای عربلو

زیربنای ساختمان (تمام طبقات) : 1750 مترمربع

مساحت زمین : 450 متر مربع

تاریخ تحویل پروژه : شهریور 1398

موقعیت پروژه : تهران، ستارخان

دسته بندی : ساخته شده

اجرا : شرکت فیامین سازه سوشیانت

پروژه 5 واحدی پرتو

Parto 5 unit project

نوع ساختمان : آپارتمان مسکونی

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای کاظمی

زیربنای ساختمان (تمام طبقات) : 545 مترمربع

مساحت زمین : 235 متر مربع

تاریخ تحویل پروژه : اردیبهشت 1400

موقعیت پروژه : تهران، ستارخان

دسته بندی : ساخته شده

اجرا : شرکت فیامین سازه سوشیانت

 

پروژه 20 واحدی توسکا

Tuska 20 unit project

نوع ساختمان : آپارتمان مسکونی

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای کریمی

زیربنای ساختمان (تمام طبقات) : 1610 مترمربع

مساحت زمین : 455 متر مربع

تاریخ تحویل پروژه : مهر 1399

موقعیت پروژه : تهران، ستارخان

دسته بندی : ساخته شده

اجرا : شرکت فیامین سازه سوشیانت

پروژه 10 واحدی چکامه

Chekame 10 unit project

نوع ساختمان : آپارتمان مسکونی

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای متولیان

زیربنای ساختمان (تمام طبقات) : 765 مترمربع

مساحت زمین : 295 متر مربع

تاریخ تحویل پروژه : آبان 1399

موقعیت پروژه : تهران، ستارخان

دسته بندی : ساخته شده

اجرا : شرکت فیامین سازه سوشیانت

پروژه 15 واحدی سانیا

Sanya 15 unit project

نوع ساختمان : آپارتمان مسکونی

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای خوبی

زیربنای ساختمان (تمام طبقات) : 1690 مترمربع

مساحت زمین : 450 متر مربع

تاریخ تحویل پروژه : دی 1398

موقعیت پروژه : تهران، ستارخان

دسته بندی : ساخته شده

اجرا : شرکت فیامین سازه سوشیانت

پروژه 36 واحدی شادی

Shadi 36 unit project

نوع ساختمان : آپارتمان مسکونی

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای خوبی

زیربنای ساختمان (تمام طبقات) : 2520 مترمربع

مساحت زمین : 650 متر مربع

تاریخ تحویل پروژه : تیر 1399

موقعیت پروژه : تهران، ستارخان

دسته بندی : ساخته شده

اجرا : شرکت فیامین سازه سوشیانت

پروژه 6 واحدی فرانک

Faranak 6 unit project

نوع ساختمان : آپارتمان مسکونی

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای اسدی

زیربنای ساختمان (تمام طبقات) : 550 مترمربع

مساحت زمین : 260 متر مربع

تاریخ تحویل پروژه : خرداد 1400

موقعیت پروژه : تهران، ستارخان

دسته بندی : ساخته شده

اجرا : شرکت فیامین سازه سوشیانت

Call Now Button