پروژه های ساخت (ویلا )

Construction projects(Villa)

Villa

ALL

پروژه ویلا پالیز

Paliz Villa project

نام پروژه: ویلا پالیز

نوع ساختمان : ویلا

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای رستمی

زیربنا : 100 مترمربع

مساحت زمین : 600 متر مربع

تاریخ تحویل پروژه : مهر 1401

موقعیت پروژه : کرج، کردان

دسته بندی : ساخته شده

طراحی و اجرا : شرکت فیامین سازه سوشیانت

پروژه ویلا آوین

Avin Villa project

نوع ساختمان : ویلا

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای رستمی

زیربنا : 150 مترمربع

مساحت زمین : 900 متر مربع

تاریخ تحویل پروژه : مهر 1401

موقعیت پروژه : کرج، کردان

دسته بندی : ساخته شده

طراحی و اجرا : شرکت فیامین سازه سوشیانت

پروژه ویلا آوا

Ava Villa project

نوع ساختمان : ویلا

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای رستمی

زیربنا : 150 مترمربع

مساحت زمین : 900 متر مربع

تاریخ تحویل پروژه : مهر 1401

موقعیت پروژه : کرج، کردان

دسته بندی : ساخته شده

طراحی و اجرا : شرکت فیامین سازه سوشیانت

پروژه ویلا پارلا

Parla Villa project

نوع ساختمان : ویلا

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای رستمی

زیربنا : 100 مترمربع

مساحت زمین : 600 متر مربع

تاریخ تحویل پروژه : مهر 1401

موقعیت پروژه : کرج، کردان

دسته بندی : ساخته شده

طراحی و اجرا : شرکت فیامین سازه سوشیانت

 

پروژه ویلا تابش

Tabesh Villa project

نوع ساختمان : ویلا

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای رستمی

زیربنا : 80 مترمربع

مساحت زمین : 450 متر مربع

تاریخ تحویل پروژه : مهر 1401

موقعیت پروژه : کرج، کردان

دسته بندی : ساخته شده

طراحی و اجرا : شرکت فیامین سازه سوشیانت

پروژه ویلا تاتین

Tatin Villa project

نوع ساختمان : ویلا

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای رستمی

زیربنا : 80 مترمربع

مساحت زمین : 450 متر مربع

تاریخ تحویل پروژه : مهر 1401

موقعیت پروژه : کرج، کردان

دسته بندی : ساخته شده

طراحی و اجرا : شرکت فیامین سازه سوشیانت

پروژه ویلا تمنا

Tamana Villa project

نوع ساختمان : ویلا

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای رستمی

زیربنا : 80 مترمربع

مساحت زمین : 450 متر مربع

تاریخ تحویل پروژه : مهر 1401

موقعیت پروژه : کرج، کردان

دسته بندی : ساخته شده

طراحی و اجرا : شرکت فیامین سازه سوشیانت

پروژه ویلا توران

Toran Villa project

نوع ساختمان : ویلا

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای رستمی

زیربنا : 80 مترمربع

مساحت زمین : 450 متر مربع

تاریخ تحویل پروژه : مهر 1401

موقعیت پروژه : کرج، کردان

دسته بندی : ساخته شده

طراحی و اجرا : شرکت فیامین سازه سوشیانت

پروژه ویلا جانمهر

Janmehr Villa project

نوع ساختمان : ویلا

معمار مسئول : محمد اسلامی

کارفرما : جناب آقای رستمی

زیربنا : 80 مترمربع

مساحت زمین : 550 متر مربع

تاریخ تحویل پروژه : مهر 1401

موقعیت پروژه : کرج، کردان

دسته بندی : ساخته شده

طراحی و اجرا : شرکت فیامین سازه سوشیانت

Call Now Button